Okruhy

3. - 4. JÚN, 2021 ONLINE

Tematické okruhy konferencie

Nové trendy a prax v environmentálnom vzdelávaní

Dopady zmeny klímy, adaptácia a zmierňovanie

Vplyv ochranných štruktúr vodného hospodárstva na ochranu krajiny pred suchom a povodňami

Biologické, ekologické, poľnohospodárske a technické opatrenia v pozemkových úpravách v súvislosti s klimatickou zmenou

Využívanie aplikácií geoinformačných technológií v krajine

Moderné prístupy k projektovaniu a údržbe mestských priestorov